Avtor: svdezela Datum: 15. 02. 2021

600 let komisarjev - pismo generalnega ministra

Red manjših bratov
Generalni minister

 

Za:

Provincialni ministri
Kustosi
Predsedniki fundacij
Komisarji za Sveto deželo

 

Dragi bratje,

Gospod naj vam podeli mir!

 

Včerajšnji dan (14. 2. 2021) je zaznamoval 600-letnico papeške bule »His quae pro« (14. februarja 1421), s katero je papež Martin V. ustanovil komisariate za Sveto deželo. Sveti sedež se je odločil za ta korak, da bi Red lažje izpolnil poslanstvo, ki mu je bilo nekaj manj kot stoletje prej (1342) poverjeno z bulo »Gratias agimus«. Starejši dokument je bil namreč naslovljen na generalnega ministra in mu je naročil, naj pošilja brate iz vseh provinc Reda v Sveto deželo z dolžnostjo, da »živijo v svetiščih in obhajajo pete maše in sveto bogoslužje«. Tako takrat kakor sedaj to nalogo, ki nam jo je zaupala vesoljna Cerkev, vztrajno izpolnjujemo sredi razmer, kjer so kristjani neznatna manjšina. Zato je pomembno, da se ohranja mednarodni značaj ustanove, da bodo dežele po vsem svetu uvidele, da jo morajo denarno podpirati verniki vsega sveta.

Kustodija je zelo posebna ustanova – je trajni misijon Reda in je najzgodnejši misijon »k Saracenom« (prim. ER XVI in LR XII). Ta misijon nam je poverila Cerkev in ga nadzira Kongregacija za vzhodne Cerkve. Kustodija je v svojem delovanju in strukturah zelo kompleksna, hkrati pa precej fleksibilna, saj varovanje svetih krajev dopolnjuje z mnogimi programi za sprejemanje romarjev in pastoralno služenje v krajevni Cerkvi. Odgovorna je za širok razpon socialnih dejavnosti (domovi za ostarele, sirotišnice, socialna stanovanja, ustvarjanje in nudenje zaposlitve za domače kristjane); za vzgojne ustanove (splošne in posebne šole, dejavnosti za otroke, prizadete v vojni); nenehno si prizadeva za pravičnost, mir in skrb za stvarstvo; za medverski dialog; za kulturno in znanstveno dejavnost (Frančiškanski biblični študijski center ob skupnosti na Flagellatio in frančiškanski center za vzhodne študije v predelu Muski v Kairu); za tisk (založba Edizioni Terra Santa, ki izdaja knjige in revije) in avdio-vizualne komunikacije (Krščanski medijski center). V mednarodnem semenišču ob samostanu Presvetega Odrešenika v sklopu Kustodije stanujejo, se učijo in vzgajajo študentje teologije iz številnih provinc Reda. Kustodija se posveča misijonarski in karitativni dejavnosti tudi na tistih delih dežel, ki so jih hudo prizadele vojne in spopadi; skrbi tudi za migrante in begunce.

Ob 600-letnici ustanovitve službe komisarjev za Sveto deželo si Red šteje v čast, da je prejel lastnoročno napisano pismo samega svetega očeta Frančiška in pismo prefekta Kongregacije za vzhodne Cerkve, njegove eminence kardinala Leonarda Sandrija. Pismi sta prek kustosa naslovljeni na komisarje za Sveto deželo. Ob tej priliki kot minister in služabnik celotnega bratstva našega Reda izražam najprej hvaležnost Apostolskemu sedežu, želim pa tudi opozoriti in ponovno poudariti pomen komisariatov za Sveto deželo in še posebej pomembnost komisarjev: njihovo navdušeno predanost in srčno zavzetost pri poslanstvu oznanjevanja evangelija tako Red kakor tudi vsa Cerkev zelo cenita. Najprej bi vas rad spomnil na to, kar določajo naše Splošne konstitucije: »Vse province Reda naj gojijo dejavnost komisarjev za Sveto deželo v skladu s Splošnimi statuti« (Sk 125). Ti splošni statuti pa določajo, da »se služba komisarjev za Sveto deželo in upravljanje komisariatov ureja v skladu s Splošnimi konstitucijami in statuti« (Ss 74 § 3).

Da bi razjasnil maloštevilne bistvene norme, ki jih najdemo v Konstitucijah in Splošnih statutih, je generalni minister skupaj z definitorji objavil Posebni statut za Komisariate za Sveto deželo, zato so ti Posebni statuti del zakonskih določb v Redu. Statuti urejajo Komisariate (ki so opredeljeni kot »entitete Reda«) in delovanje komisarjev. Določajo tudi pravila, ki jih morajo provincialni ministri upoštevati glede ustanovitve in morebitnega prenosa njihovih uradov, a prav tako tudi glede delovanja komisarjev. Posebno pozornost posvečajo uveljavljanju finančne preglednosti glede zbiranja in oddajanja papeške nabirke Pro Terra Sancta (nabirke za Božji grob na veliki petek) in drugih darov in donacij vernikov. Rad bi vas torej spomnil in ob tej priliki ponovno opozoril, da morajo te Statute poznati in spoštovati tako komisarji kakor tudi ministri in kustosi tistih skupnosti, znotraj katerih so komisariati ustanovljeni.

Dragi komisarji, kakor poudarja papež Frančišek v svojem pismu, ki vam ga je prek kustosa Svete dežele namenil, je vaša naloga, da »podpirate, spodbujate, izboljšujete poslanstvo Kustodije Svete dežele, ko omogočate mrežo cerkvenih, duhovnih in dobrodelnih stikov, ki se osredotočajo na deželo, kjer je živel Jezus«. Na ta način vaše delovanje postaja »seme bratstva« (Pismo papeža Frančiška, 2. februarja 2021).

Prefekt Kongregacije za vzhodne Cerkve, kardinal Leonardo Sandri, zelo močno osvetli edinstvenost delovanja komisarjev, kar se povezuje z edinstvenostjo delovanja, ki ga Kustodija predstavlja v Redu, da služijo krajevni in vesoljni Cerkvi in identiteti vsakega kristjana: »Vaše delo je tesno povezano z identiteto vsakega kristjana ne glede na kraj, kjer biva ali od koder izhaja ... V tem smislu lahko vaše delo prepoznamo kot 'biser misijonov' Reda manjših bratov in dovolite, da tako rečem, tudi vesoljne Cerkve. Vi ste 'ambasadorji' svetih krajev, ki jih predstavljate širom od vzhoda do zahoda in od severa do juga. Prejeli ste poslanstvo, ki se izvršuje v krajevni Cerkvi. Poklicani ste, da širite poznavanje Svete dežele, da med Božjim ljudstvom širite naklonjenost tem krajem. Vsekakor nikoli ne pozabite, da vaše delo sega prek krajevnih meja; je pravzaprav poslanstvo univerzalnega značaja.«

Kardinal tudi poudari, kako je treba ta privilegij, da smo varuhi svetih krajev krščanstva, kar je zaupano našemu Redu, »izvrševati predano, pregledno, pošteno, odgovorno in pri tem ne spregledati njegovega cerkvenega značaja.« V istem pismu na kratko očrta našo odgovornost pri upravljanju z dobrinami, ki so nam zaupane in doda: »nujno je, da se vedno zavedamo, da so zadaj za materialnimi stvarmi, ki gredo prek naših rok in ki jih zgolj upravljamo, dejanska imena konkretnih ljudi, ki se zaradi ljubezni do Boga zanesejo na nas« (kardinal Sandri, Pismo ob 600-letnici ustanovitve komisarjev za Sveto deželo).

Torej se vam, dragi komisarji, vice-komisarji in sodelavci, zahvaljujem za dragoceno službo, ki jo naklanjate vesoljni Cerkvi s svojim delom, ki ga opravljate v podporo Kustodiji Svete dežele. Prosim, da delo nadaljujete predano in ustvarjalno še posebej zdaj med globalno izkušnjo stiske in trpljenja. Vedno ohranjajte povezanost s Kustodijo in se natančno držite vsega, kar je predpisano v Posebnih statutih, ki urejajo značaj vaše službe.

Dragi provincialni ministri in kustosi, imejte posebno skrb za prvi misijon Reda, za »biser misijonov«, kot ga tradicionalno imenujemo. Kustodija Svete dežele ima trajni pomen za Red, ker nas opominja, da je poslanstvo oznanjevanja evangelija po vsem svetu sestavni del naše istovetnosti. To je edini misijonski projekt Reda, ki nikoli ni bil in ne bo izoblikovan v teritorialno provinco na osnovi narodne pripadnosti. Vedno je ohranjal svojo izvorno istovetnost in svojo mednarodnost. Ohranja značilnosti prvotnih provinc, v katere so spadali bratje različnega izvora, ki so z življenjem dokazali svoje poslanstvo oznanjevanja evangelija v službi Cerkve in so bili provincialnemu ministru ali kustosu zaupani ad tempus (za nekaj časa). Prav zato vas opominjam, naj ima vsaka provinca nekaj primernih bratov za službo v Sveti deželi (Ss 73) in naj bodo komisariati navzoči vsepovsod v Redu (Ss 74 § 1). Prav tako vas prosim, da poznate in spoštujete Posebne statute, ki urejajo delovanje Komisariatov za Sveto deželo in službo komisarjev, da bo zaupanju Cerkve, ki ga ima do našega Reda, ustrezalo to, da smo tudi mi sami povsem vredni pristnega zaupanja.

Na vse vas, posebej pa na komisarje za Sveto deželo, na njihove pomočnike in na vse njihove sodelavce, kličem Gospodov blagoslov na priprošnjo našega serafskega očeta svetega Frančiška, ki je postal romar miru na svete kraje in je oznanjal kako usmiljen je Gospod, ki se je iz ljubezni do nas ponižal, postal naš brat in dal svoje življenje za nas.

 

Gospod vas blagoslôvi

 

br. Michael A. Perry OFM
generalni minister in služabnik

 

br. Giovanni Rinaldi OFM
generalni tajnik