Avtor: svdezela Datum: 1. 02. 2017

Splošna določila romanj

KOMISARIAT ZA SVETO DEŽELO

DRUŠTVO PRIJATELJEV SVETE DEŽELE

SVETA DEŽELA D.O.O.

SPLOŠNA DOLOČILA ROMANJ

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom prijavnice ali ob vplačilu prvega dela romanja, skleneta Komisariat za Sveto deželo (v nadaljevanju Komisariat) in romar/ka,ki se prijavlja za določeno romanje. Če je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba, ki je v programu.

PRIJAVA

Romar/ka se lahko prijavi za romanje, ki ga organizira Komisariat za Sveto deželo, Društvo prijateljev Svete dežele ali Sveta dežela d.o.o., v pisarni Komisariata (Tržaška 85, Ljubljana) oz. na spletni strani Komisariata za Sveto deželo www.sveta-dezela.si. S prijavo se sklene pogodba (prijavnica) med Komisariatom in romarjem/ko, ki je obenem potrdilo o romanju in vsebuje podatke o romarjevem aranžmaju in se sklicuje na program romanja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je romar dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program romanja, ter plačati varščino. Če romar ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške in posledice, ki bi nastale zaradi netočnih podatkov. Prijava je pisna. Ko se romar/ka prijavi na romanje, velja njegova prijava za potrjeno, ko izroči podpisano prijavnico in plača varščino.

STORITVE, VŠTETE V CENO ROMARSKEGA ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceno romanja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu romanja ter organizacija in vodenje romanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega romanja na osebo za nastanitev v dvo/troposteljnih sobah.

POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni programi po želji ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih romar/ka plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. Če so v posameznih programih dane kot možnost posebne storitve, jih romar/ka naroči in plača voditelju romanja v ustrezni valuti.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko romar izvrši plačilo pri blagajni Komisariata ali ko prispe vplačilo na Komisariat preko bančnega nakazila. Ob prijavi plača romar/ka varščino (prevozni del stroškov). Preostali del poravna romar/ka praviloma 14 dni pred odhodom ali po navodilih sporočila pred odhodom na romanje.

CENE

Cene romanja so določene v programih romanj, veljajo pa od dneva objave programa. Komisariat si pridržuje pravico do spremembe cene v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih. O morebitni spremembi cene potovanja Komisariat obvesti romarje.

POTNI DOKUMENTI

Romar, ki se prijavlja za romanje v Sveto deželo, mora imeti veljaven slovenski potni list z veljavnostjo še vsaj šest (6) mesecev. Če ima potni list katere druge države in ta država nima odpravljenega plačila vizuma z Izraelom, romar sam nosi stroške pridobitve vizuma. Romar si je dolžan pred romanjem, oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če romarju ureja vizum Komisariat, le-ta ne more jamčiti za uspešno pridobitev vizuma. Posredovanje Komisariata pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno romanja, ampak se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizuma Komisariat romarju ne vrača.

ROMARJEVA ODPOVED ROMANJA ALI SPREMEMBA

Romar ima pravico do pisne odpovedi romanja na Komisariatu, kjer se je prijavil. V primeru romarjeve odpovedi ima Komisariat pravico do povračila stroškov (zadrži del plačila). Višina je odvisna od časa, v katerem je romar predložil odpoved:

  • do 30 dni pred odhodom - administrativni stroški v višini 50€;
  • 29 do 22 dni pred odhodom - 20% cene romanja;
  • 21 do 16 dni pred odhodom - 30% cene romanja;
  • 15 do 9 dni pred odhodom - 50% cene romanja;
  • 8 do 1 dan pred odhodom - 80% cene romanja;
  • en dan pred odhodom - celotna cena romanja.

Ob ustni odpovedi romanja mora romar podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi uslužbenec urada. Če zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, da romanja ni odpovedal. Med romanjem lahko romar prekine romanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi, vendar nima pravice do povračila stroškov. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi romanja drugače določeni, veljajo ti pogoji. ZAVAROVANJE MOŽNOSTI ODPOVEDI ROMANJA, lahko romar/ka uredi na Komisariatu ob prijavi na romanje.

CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Romar je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise republike Slovenije in držav, v katere potuje. Če zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati romanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

ODPOVED ROMANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Komisariat si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi romanja najkasneje deset (10) dni pred odhodom, če se za romanje ni prijavilo potrebno število romarjev. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število romarjev dvajset (20). Komisariat si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred pričetkom romanja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Komisariat pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Komisariat si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi:

  • spremembe letalskega voznega reda,
  • nastopa višje sile,
  • spremembe pogojev za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki na katere Komisariat ne more vplivati).

Te spremembe lahko naredi Komisariat brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. V primeru, da Komisariat odpove romanje, romar nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo romanja ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O vseh naknadnih spremembah programa Komisariat romarja nemudoma obvesti. Komisariat ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za vsiljene spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Komisariatu ne dopušča namestitve romarjev v naročenem objektu, lahko Komisariat namesti romarje v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Dodatne kilograme plača romar sam na kraju samem, v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika.

ODGOVORNOST KOMISARIATA ZA PRTLJAGO

Komisariat ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage romar sam naslovi na prevoznika. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Ob izgubi prtljage romar izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Komisariat ne odgovarja za krajo ali poškodbo romarjeve prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov v namestitvenih objektih.

IZGUBA DOKUMENTOV

Če romar med romanjem izgubi dokumente (nujno potrebne za nadaljevanje romanja ali za vrnitev v domovino) ali so mu le-ti ukradeni, si romar na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se romar obrne za nasvete in pomoč na voditelja romanja. V primeru, da bi moral romar zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti romanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanih stroškov.


[Lahko si natisnete zgibanko: pdf format, 270 KB, obojestransko.]