Avtor: arhiv Objavljeno: 7. 09. 2008

Statut Društva prijateljev Svete dežele

Nova verzija statutov, ki jih je društvo sprejelo na občnem zboru 2008 in jih je potrdila Upravna enota.S T A T U TDRUŠTVA PRIJATELJEV SVETE DEŽELE V SLOVENIJINa podlagi 8. in 9. čl. Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95) je ustanovni zbor dne 20.01.1996 sprejel sklep o ustanovitvi DRUŠTVA PRIJATELJEV SVETE DEŽELE V SLOVENIJI in sprejel statut, na občnem zboru dne 07.06.2008 pa dopolnitve in spremembe, tako, da se prečiščeno besedilo statuta glasi:I. SPLOŠNE DOLOČBE1. členDRUŠTVO PRIJATELJEV SVETE DEŽELE V SLOVENIJI (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s proučevanjem bibličnih dežel. 2. členDruštvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Ljubljani, Tržaška cesta 85. 3. členDruštvo ima svoj znak, štampiljko in prapor. Znak društva predstavlja školjka rumene barve, na njej pa je Jeruzalemski križ rdeče barve. Štampiljka je okrogle oblike, premera 3,5 cm, z napisom v krogu Društvo prijateljev Svete dežele v Sloveniji. V sredini štampiljke je znak društva. Prapor je pravokotne oblike, velikosti 110 Ă— 80 cm. Na modri podlagi je znak društva in napis Društvo prijateljev Svete dežele v Sloveniji. 4. členDruštvo lahko sodeluje v Republiki Sloveniji z drugimi institucijami, ki delujejo na področju proučevanja bibličnih dežel in s tem prispevajo k poglabljanju strokovnega znanja. Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje. 5. členDelo društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča svoje člane o delovanju:- preko društvenega glasila, - preko sredstev javnega obveščanja in - s tem, da jim omogoča vpogled v zapisnike organov društva. Društvo obvešča javnost o svojem delu tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela društva in za dajanje informacij o delu društva, je odgovoren predsednik društva. II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA6. členNamen društva je spoznavanje bibličnih krajev, proučevanje bibličnih dežel, organiziranje potovanj in materialna pomoč svetiščem v Sveti deželi. Društva dosega svoj namen s tem, da:- sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarjajo s proučevanjem bibličnih dežel,- si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva, - se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva, - sodeluje pri oblikovanju slovenskega strokovnega izrazoslovja,- prispeva k razvoju svoje dejavnosti v Republiki Sloveniji, - seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva. 7. členDruštvo uresničuje cilje z izvajanjem zastavljenih nalog tako, da:- sodeluje pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnih programov, - organizira predavanja s področja delovanja društva in tako stimulira zanimanje javnosti za biblične dežele,- organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference, - skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov, - zalaga in izdaja strokovno in znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva, - vzpodbuja k sodelovanju raziskovalne institucije, univerze in strokovnjake pri izvajanju posameznih projektov društva, - vzpodbuja intenzivno raziskovalno dejavnost svojih članov, - organizira biblična potovanja. III. ČLANSTVO8. členČlan društva lahko postane vsak, ki se je že udeležil bibličnega potovanja ali se ukvarja z dejavnostjo društva. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva ter se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačeval članarino. Na podlagi pristopne izjave upravni odbor odloča o sprejemu člana v društvo. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. Društvo ima redne in častne člane. 9. členPravice članov so:- da volijo in so izvoljeni v organe društva, - da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva, - da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu, - da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva, - da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno - materialnim poslovanjem. Dolžnosti članov so:- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva, - da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva, - da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog, - da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva, - da varujejo ugled društva. 10. členČlanstvo v društvu preneha:- s prostovoljnim izstopom, - s črtanjem, - z izključitvijo, - s smrtjo. Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Upravni odbor črta člana iz članstva, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija na osnovi disciplinskega pravilnika. IV. ORGANI DRUŠTVA11. členOrgani društva so:- občni zbor, - upravni odbor, - nadzorni odbor, - disciplinska komisija. 12. členObčni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor je lahko reden in izreden. Reden občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče:- na osnovi sklepa upravnega odbora, - na zahtevo nadzornega odbora ali - na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican. 13. členO sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov društva so praviloma tajne. 14. členPristojnosti občnega zbora:- sklepa o dnevnem redu zbora, - sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte društva, - sprejema program dela društva, - sprejema finančni načrt in zaključni račun, - voli in razrešuje predsednika, namestnika predsednika, tajnika in zakladnika društva ter člana upravnega odbora, člane nadzornega odbora in disciplinske komisije, - odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, - dokončno odloča o izključitvi člana iz društva, - odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, - sklepa o prenehanju društva, - odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi društva v skladu z namenom in cilji društva. Gradivo za občni zbor mora biti poslano upravnemu odboru najmanj 8 dni pred zasedanjem občnega zbora. O seji občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja. 15. členUpravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Upravni odbor je za svoje delo odgovorne občnemu zboru. Upravni odbor šteje pet članov. Sestavljajo ga predsednik, namestnik predsednika, tajnik, zakladnik ter en član.Član upravnega odbora ne more biti član društva, ki je ustanovitelj ali vodi društvo, katero vključuje v svoj program programske smernice Društva prijateljev Svete dežele v Sloveniji ali katerekoli njegove sekcije. Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta. Član upravnega odbora je lahko ponovno izvoljen za to funkcijo. 16. členPristojnosti upravnega odbora so, da:- sklicuje občni zbor, - skrbi za izvrševanje programa dela društva, - pripravlja predloge aktov društva, - pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa, - skrbi za finančno in materialno poslovanje društva, - upravlja s premoženjem društva, - ustanavlja in ukinja komisije in sekcije društva, - uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občini zbor. 17. členUpravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. Upravni odbor lahko imenuje komisije za izvajanje posameznih nalog. Naloge komisije določi upravni odbor. Člani komisij so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko upravni odbor povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje strokovnjake. 18. členUpravni odbor lahko ustanovi sekcije. Sekcije so organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo najmanj desetih članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva. Sekcije so za svoje delo odgovorne upravnemu odboru. 19. členNadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta. Člani nadzornega odbora so lahko ponovno izvoljeni v ta organ. 20. členČlane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo štirih let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtevkov društva. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopni organ. 21. členPredsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo štirih let in je lahko po poteku te dobe ponovno izvoljen. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru. Društvo ima lahko častnega predsednika društva, ki ga izvoli upravni odbor. 22. členZa opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za usklajevanje dela med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo štirih let in je lahko ponovno izvoljen. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA23. členViri dohodkov:- članarina, - darila in volila, - dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic, - prispevek sponzorjev, - javna sredstva, - drugi viri. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 24. členDruštva razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru se vsako leto obravnavajo in sprejemajo plani in zaključni račun. 25. členFinančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Finančno in materialno poslovanje vodi zakladnik v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj transakcijski račun pri poslovni banki. 26. členDelo zakladnika je javno.Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva. Za urejanje finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovanjaka skladno z delovno pravno zakonodajo. 27. členDruštvo ima nepremično in premično premoženje, ki je kot last društva, vpisano v inventarno knjigo. Društvo lahko kupi in odtuji premoženje na podlagi sklepa upravnega odbora. 28. členDruštvo ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva lahko podeli društvo tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za društvo. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na podlagi predloga upravnega odbora. Častni član, ki ni član društva, nima pravice glasovanja. Člani DPSD, ki v tekočem koledarskem letu dosežejo 80-let življenja, postanejo častni člani in so imenovani na letnem občnem zboru. Preneha jim dolžnost plačevanja letne članarine.29. členDruštvo ima lahko sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice glasovanja. VI. PRENEHANJE DRUŠTVA30. členDruštvo lahko preneha:- po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov, - po samem zakonu. V primeru prenehanja društva preide premoženje društva na Komisariat za Sveto deželo, Tržaška c. 85, 1000 Ljubljana. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Prečiščeno besedilo tega statuta je bilo sprejeto na občnem zboru dne 07.06.2008.PredsednikPater Peter Lavrih ZA OBDOBJE 2008 €“ 2012 SO BILI IZVOLJENIUPRAVNI ODBORPeter LAVRIH, predsednik (pater.peter@rkc.si)Anton BOGATAJ, namestnik predsednika (anton.bogataj@siol.net)Anka POŽENEL, zakladničarka (anka.pozenel@gmail.com)Tatjana ROVŠEK, tajnica (tatjana.rovsek@guest.arnes.si)Mojca VREČEK, članica UO (mojcaperic@yahoo.com)NADZORNI ODBORJanez BUTALA, predsednikFranc FURLAN, članMagda URBAS, članicaDISCIPLINSKA KOMISIJAMihael KUŠAR, predsednikJanez LIMBEK, članFerdo RATAJ, članPoldka SAVINEK, članicaMira ŽABKAR, članica